Informace KČT

               POZVÁNKA                     NA MEZINÁRODNÍ LETNÍ SRAZ TURISTŮ

ANKETA   ROZHLEDNA  ROKU  2018

DOTAZNÍK - CHATY KČT

(přepis e-mailové zprávy z 23. ledna 2019)

Vážení členové,                                                                                                                                          Turistické chaty historicky patří ke Klubu českých turistů. Vedení KČT připravuje tematický  seminář  ÚV KČT, který má za úkol najít řešení, jak v budoucnu tyto chaty provozovat. Pro toto jednání bychom chtěli znát názor našich členů. Proto jsme připravili dotazník, jehož výstupy by měly tvořit základní materiál pro tematický seminář. Budeme vám vděčni za vyplnění dotazníku, který můžete odeslat nejpozději do 24. 2. 2019. Dotazník prosím šiřte mezi členy vašeho odboru. Co největší zpětná vazba nám pomůže získat reálný názor turistické veřejnosti na problematiku chat KČT.

Dotazník najdete na                                                                                                                                         https://goo.gl/forms/6HYcNFBJypgtApfx2

Děkujeme za váš čas při vyplňování dotazníku.                                                                                        S pozdravem

JUDr. Petr Hrubec                                                                                                                                          Generální sekretář/General Secretary

Ústečtí turisté děkují sponzorům z České Třebové

(publikováno v Českotřebovském zpravodaji 17. 1. 2019)

V neděli 13. ledna 2019 se sešli ústečtí turisté na své chatě Hvězda na Andrlově chlumu. Začátkem roku zde mají Výroční konferenci, letos hodnotili uplynulý, dá se říci, velice úspěšný rok. Oslavili sté výročí trvání Klubu (17. 4. 1918 - 17. 4. 2018), od 27. září 2018 do 6. ledna 2019 proběhla v Městském muzeu Ústí nad Orlicí k tomuto výročí zajímavá výstava, jejich bývalý předseda Emanuel Vladimír Danihelovský bude letos uveden do Síně slávy české turistiky, stejně jako samotný Odbor KČT Ústí nad Orlicí. Akce, které pořádají pro veřejnost ústečtí turisté a jsou uvedeny v celostátním kalendáři, navštěvují velice rádi i milovníci přírody z České Třebové.                                                                          NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ANDRLŮV CHLUM = 20.676 účastníků za 20 let, na pomoc postiženým spoluobčanům vybráno 60.925,- Kč za 16 let - NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK. KOLEM PASTVINSKÉ PŘEHRADY = 8.298 cyklistů za 33 let, DROZDOVSKÁ PILA = 10.800 cyklistů za 30 let, K ROZHLEDNĚ ANDRLŮV CHLUM = 16.700 účastníků za 23 let, celkem 46 akcí JARO - PODZIM, ORLICKÝM PODHŮŘÍM = 18.967 účastníků za 42 let. A mnohé další akce ...                                                                Ve zprávě předsedy zhodnotil Milan Richter uplynulý rok a vytyčil úkoly pro rok letošní. Hlavně se bude jednat o stavební práce na chatě Hvězda, které ještě zvýší odolnost celého objektu proti možnému požáru. Své zprávy přednesli vedoucí rekreační i výkonnostní turistiky, značkařů, Správní rady chaty Hvězda, s velkým očekáváním je vždy sledován příspěvek hospodářky paní Marie Pecháčkové. Oceněni byli nejaktivnější členové roku 2018 i turisté, kteří oslaví v letošním roce kulatá životní výročí (70 i 80 let).                                                                                                                              S velkým zájmem je více jak 20 let při každé výroční konferenci sledována tombola. I letos se všech 113 účastníků jednání dočkalo  nějaké pěkné ceny. Dvěstědesetičlenný - stoletý jubilant - Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí, čestný člen SÍNĚ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY - mnohokrát děkuje českotřebovským společnostem SINTEX, MIKA a Městskému úřadu Česká Třebová za velice hodnotné ceny. Mnoho let naše turisty sponzorovalo i KORADO a BM Plast. Velké poděkování patří rovněž manažerovi frýdeckomístecké firmy LUMIUS - panu Emilu Fečkovi, jehož bydliště je rovněž v České Třebové.                                                                                                                                              "Před pár lety" - 10 - 20 - 30 - se ústečtí turisté dělili na rekreační a výkonnostní. Výkonnostních zůstalo opravdu jen málo, dá se říci, že 80 % členské základny tvoří milovníci přírody dříve narození ...    Z pěkného dárečku však mají radost všichni.

ZA VAŠI OCHOTU A VSTŘÍCNOST VÁM TŘEBOVÁCI MNOHOKRÁT DĚKUJEME.                 MR.

                                   PODĚKOVÁNÍ                                           (přepis e-mailové zprávy z 29. 10. 2018)

Vážení,                                                                                                                                                            jménem Města Ústí nad Orlicí Vám děkujeme za aktivní účast v slavnostním průvodu u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Výrazně jste přispěli k důstojnému průběhu pietního aktu. Vašeho přístupu si vážíme.                                                                                Ještě jednou velké poděkování!                                                                                                                  S pozdravem 

Petr Hájek, starosta města                                                                                                                              a                                                                                                                                                                      Jiří Preclík, místostarosta města                                                                                   

                SLAVNOSTNÍ  SETKÁNÍ                     130. VÝROČÍ  ZALOŽENÍ  KČT


                                              Praha - Senát PČR                                                                            9. června 2018 

Nejstarší a největší spolek u nás, Klub českých turistů, oslavil v těchto dnech 130 let od svého vzniku - 11. června 1888.                                                                                                                      Pod záštitou předsedy Senátu, pana Milana Štěcha, se v sobotu 9. června 2018 uskutečnilo slavnostní setkání turistů a hostů v Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci v Praze.                                                                                                                                            Fotodokumentaci z oslav 130 let KČT v Senátu PČR naleznete na senátním webu:                                       https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=21064

 Zdroj ilustračních snímků: Kancelář Senátu                                                                  

                              STANOVY  KČT

              NOVELIZOVANÁ  ÚPRAVA  2017

.

.

.

.

ÚRAZOVÉ   POJIŠTĚNÍ   KČT  

OD  ROKU  2017

Úrazové pojištění

Klub českých turistů jako člen Českého olympijského výboru využíval od r. 2015 úrazové pojištění, které měl ČOV uzavřeno s Pojišťovnou VZP, a.s. Od 1. 1. 2017 ČOV uzavřel novou pojistku s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617. Nová pojistná smlouva má číslo 4950050842.

Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

  • Členů i nečlenů KČT během organizované akce

  • Členů i nečlenů KČT během organizované dopravy na akci

  • Členů i nečlenů KČT během krátkodobé brigády pro KČT - např. během značení

  • Výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích vč. samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět

  • Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (např. uvedeny v kalendáři akcí odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele, nebo bez jeho zásadních pokynů či výslovného povolení.

Pojistné částky

  • Tělesné poškození následkem úrazu (nejčastější čerpání pojistky) - pevná částka 200 Kč za každý den léčení (poškození do 18 let získají odškodnění 50 Kč) od prvního ošetření úrazu do úplného vyléčení. Minimální délka léčení je 7 dnů (za kratší léčení se náhrada neposkytuje) a maximální délka doby odškodnění je stanovena v tabulkách pojišťovny pro každý typ úrazu, maximálně však 365 dnů.

  • Trvalé následky úrazu - procentní podíl (od 0,1 % tělesného poškození) z pojistné částky 200 tis. Kč (pro osoby nad 18 let) nebo 100 tis. Kč (pro osoby do 18 let) s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky.

  • Při smrti úrazem 200 tis. Kč. Náklady pohřbu do 50 tis. Kč se hradí osobám nad 18 let.

  • Při pořízení invalidního vozíku až 100 tis. Kč na nákup nebo pronájem vozíku.

Hlášení pojistných událostí

Oznámení pojistné události se zasílá prostřednictvím formuláře pojišťovny, ve kterém pojištěná (zraněná) osoba vyplní všechny požadované údaje. Na zadní straně formuláře potvrdí předseda odboru KČT, že se jednalo o organizovanou akci nebo o turistické značení. K takto vyplněnému formuláři přiloží pojištěná osoba kopie všech lékařských zpráv a celý elaborát zašle poštou na ústředí KČT. Oznámení pojistné události se zasílá v originálu poštou, nelze je poslat e-mailem.

Rozdělení pojištěných osob na DÍTĚ a DOSPĚLÁ OSOBA je podle věku. Označení PRACOVNÍK / FUNKCIONÁŘ se vztahuje pouze na ty funkcionáře, které mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Ústředí KČT potvrdí (na první straně v rubrice POTVRZENÍ ČLENSKÉ ORGANIZACE...), že poškozená osoba byla rovněž pojištěnou osobou a k úrazu došlo při pojištěné činnosti. Dále všechny doklady předá pojišťovně.

Pokud léčení trvá do jednoho roku, posílá se vyplněný formulář co nejdříve po závěrečné lékařské zprávě, která konstatuje plné vyléčení. Pokud léčení úrazu je delší než 1 rok, pošle se po roce vyplněný formulář a lékařské zprávy po roce od úrazu, protože pojišťovna odškodňuje max. dobu léčení 1 rok.

Při úmrtí úrazem přikládají pozůstalí k vyplněnému formuláři ověřenou kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti a kopii policejního protokolu o šetření nehody (pokud je policií šetřena).

Přechodná ustanovení

Pokud se úraz stal do 31. 12. 2016, odškodňuje se podle předchozí smlouvy s Pojišťovnou VZP na jejich formuláři.

Kontaktní osoby

Vyplněné Oznámení pojistné události se zasílá na ústředí KČT na adresu:

Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, PO box 57, 110 05 Praha 1

Kontaktní osoby: Ing. Mojmír Nováček, tel. 251 625 111, 736 754 095, novacek@kct.cz

Věra Maroušková, tel. 251 610 181, 736 754 001, marouskova@kct.cz

Dotazy na hlášení pojistné události se vznášení na makléřskou firmu RENOMIA

Kontaktní osoba: Sabina Římanová, tel. 221 421 744, sabina.rimanova@renomia.cz

Dotazy k pojištění se vznášejí také na makléřskou společnost RENOMIA:

Kontaktní osoby: Ing. Edita Pažoutová, tel. 221 421 732, 606 758 267, edita.pazoutova@renomia.cz

Barbora Kreisingerová, tel. 221 421 735, 725 491 057, barbora.kreisingerova@renomia.cz


POJIŠTĚNÍ   ODPOVĚDNOSTI   KČT

 OD ROKU  2017

Český olympijský výbor uzavřel s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617 novou pojistku na pojištění obecné odpovědnosti za újmu, způsobenou činností vedoucího nebo cvičitele. Tato pojistka má číslo 7721008020.

Pojištěné osoby a pojištěná činnost

Pojištěni jsou vedoucí a cvičitelé, kteří vykonávají svou činnost podle své specializace pro Klub českých turistů a jeho složky na základě členského vztahu, nebo pracovně právního vztahu (pracovního poměru, DPP nebo DPČ) nebo jako OSVČ na živnostenský list. Pojištění se také vztahuje na další osoby, které vedoucí nebo cvičitel použije pro výkon své činnosti (jako své pomocníky).

Rozsah pojištění

Pojištěna je povinnost k náhradě újmy, která vznikla na hmotné věci nebo nemajetková újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, vč. následných finančních škod, tedy tzv. obecná odpovědnost. Pro celý Český olympijský výbor je roční limit čerpání pojištění 20 mil. Kč při spoluúčasti 5.000 Kč. Pojištění se vztahuje na škodní události, vzniklé na území celé Evropy.

Hlášení pojistných událostí

Pojišťovna vyžaduje vždy písemné vyjádření pojištěného (tedy vedoucího, cvičitele nebo jeho pomocníka) a písemný nárok poškozené osoby. Další podklady se mohou lišit podle druhu škody.

Kontaktní osoby

Hlášení pojistné události se vyřizuje přímo s makléřskou společností RENOMIA

Kontaktní osoba: Radek Blažek, tel. 221 421 799

Dotazy k pojištění také vyřizuje makléřská společnost RENOMIA

Kontaktní osoby: Ing. Edita Pažoutová, tel. 221 421 732, 606 758 267, edita.pazoutova@renomia.cz

Ing. Radomír Michniak, tel. 222 390 808, 731 129 403, radomir.michniak@renomia.cz  

Zásady používání formuláře

Tento formulář slouží k uplatnění práva na pojistné plnění z pojistné smlouvy č. 4950050842 uzavřené Českým olympijským výborem (ČOV) pro členy sportovních svazů sdružených v České unii sportu, členy (registrované i rekreační cvičence) České obce sokolské, a další sportovní subjekty. Podrobnosti o pojištěných osobách a pojištěné činnosti jsou uvedeny na internetových stránkách pojistitele www.koop.cz

Pojištění sjednaná v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob O-901/14 a Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění O-923/14 (viz www.koop.cz).

Pojistnou událostí je úraz, který má za následek tělesné poškození nebo smrt, a ke kterému došlo od účinnosti pojistné smlouvy 1. 1. 2017 při činnosti, na níž se pojištění vztahuje. Nároky z pojištění (liší se podle toho, zda je dítě, dospělá osoba, nebo pracovník       / funkcionář) lze uplatnit za:

 Tělesné poškození způsobené úrazem - pojistné plnění se vyplácí ve formě denního odškodného.

Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte záznam o ošetření tělesného poškození bezprostředně po úrazu a lékařské zprávy z dalšího průběhu léčení až do poslední lékařské kontroly. Bylo-li tělesné poškození způsobené úrazem léčeno operací, doložte operační protokol a propouštěcí zprávu. Došlo-li k úrazu při dopravní nehodě nebo zaviněním jiné osoby, doložte usnesení policie.

Trvalé následky úrazu - právo na pojistné plnění se uplatňujena formuláři "Oznámení trvalých následků úrazu", který je k dispozici na internetových stránkách pojistitele www.koop.cz.

Pracovní neschopnost (PN) následkem úrazu

Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte záznam o ošetření tělesného poškození bezprostředně po úrazu a lékařské zprávy z dalšího průběhu léčení až do poslední lékařské kontroly. Bylo-li tělesné poškození způsobené úrazem léčeno operací, doložte operační protokol a propouštěcí zprávu.

Uplatňujete-li právo na pojistné plnění za ukončenou pracovní neschopnost, přiložte kopii V. dílu tiskopisu ČSSZ - 89610 0 "Rozhodnutí o dočasné PN". Trvá-li PN déle než tři měsíce, můžete pojistitele požádat o zálohu na pojistné plnění. V takovém případě přiložte kopii II. dílu uvedeného tiskopisu a ukončení PN doložte jeho V. dílem.

Výše pojistného plnění za tělesné poškození úrazem, trvalé následky úrazu a PN následkem úrazu se stanoví podle Oceňovacích tabulek pojistitele platných ke dni, k němuž bylo pojistiteli doručeno oznámení o příslušné pojistné události. Oceňovací tabulky jsou zveřejněny na internetových stránkách pojistitele www.koop.cz.


Úhrada nákladů na invalidní vozík

Z každé pojistné události uhradí pojistitel pojištěnému, který se stane tělesně postiženým v důsledku úrazu, k němuž dojde během   pojištění, vynaložené náklady na nákup nebo pronájem lékařem předepsaného invalidního vozíku, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo je z něj hrazen jen částečně, a to maximálně do výše uvedeného limitu v jednom roce trvání pojištění. Pojistitel je povinen hradit pouze tu část nákladů, kterou nehradí veřejné zdravotní pojištění. V případě pronájmu invalidního vozíku hradí pojistitel náklady tohoto pronájmu, maximálně však do výše kupní ceny invalidního vozíku.

Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte originály dokladů prokazující výši nákladů na pořízení invalidního vozíku, které musí obsahovat jméno a příjmení pojištěného, jeho datum narození, resp. rodné číslo a razítko a podpis ošetřujícího lékaře.

Smrt následkem úrazu

Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte následující dokumenty: 

 • kopii úmrtního listu,    

 • doklad, v němž je uvedena příčina smrti (např. lékařská zpráva, pitevní protokol, výpis z matriky, doklad o ohledání mrtvého),     

 • usnesení policie v případě smrti, k níž došlo při dopravní nehodě nebo zaviněním jiné osoby (bylo-li úmrtí policií vyšetřováno), 

  • název (jméno) a adresa příslušného soudu (notáře), který vyřizuje pozůstalost,  

  • kontaktní telefon (osoba vyřizující úmrtí, manžel/ka, děti apod.).

Úhrada nákladů na pohřeb

Po smrti pojištěného následkem úrazu, k němuž dojde během trvání pojištění, uhradí pojistitel právnické nebo fyzické osobě, na kterou zní účet vystavený ústavem pohřební služby, částku nákladů pohřbu pojištěného, a to maximálně do výše uvedeného limitu. Pojištění nezahrnuje převoz pozůstatků pojištěného, a to ani z místa úmrtí pojištěného do místa trvalého bydliště pojištěného.

Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte následující dokumenty:

• kopii úmrtního listu,  

• doklad, v němž je příčina smrti (např. lékařská zpráva, pitevní protokol, výpis z matriky, doklad o ohledání mrtvého),          

 • usnesení policie v případě smrti, k níž došlo při dopravní nehodě nebo zaviněním jiné osoby (bylo-li úmrtí policií vyšetřováno),          

 • kontaktní telefon (osoba vyřizující úmrtí, manžel/ka, děti apod.)   

  • originály dokladů prokazující výši nákladů, které musí obsahovat jméno a příjmení pojištěného, jeho datum narození, resp. rodné číslo a razítko a podpis zaměstnance ústavu pohřební služby.